Yiyo Sarante Homenajeando a Yoskar, Muy duro 
Bajalo Juye...